17 users liked this, Sign In to like this
0
Sign In to save it to your Collection
4
Sign In to leave comment
423
Views

صبوری image

2016-11-15T15:14:12.642Z
راز آرامش … در رها کردن ذهن از نگرانی هاست … قدرت بالاتری از تو وجود دارد که حواسش به همه چیز هست به او بسپار و آرام باش #صبوری
Load More
M like Mother...
2016-11-15T16:09:08.047Z
چه می دانی که از نرفتن...تا نتوانستن رفتن...یک دنیا درد بیداد میکند... چه میفهمی که از خواستن تا نتوانستن خواستن... چقدر فاصله به فاصله بدهکار است...
لارستانیم
2016-11-15T17:59:00.387Z
@pleasebeyourselfنگران نباش من آنقدر امروز و فرداهای نیامدن را دیده ام که دیگر هیچ وعده ی بی سرانجامی خواب و خیال آرزویم را آشفته نمی کند! حالا یاد گرفته ام که فراموشی دوای درد همه ی نیامدن ها و نداشتن ها و نخواستن هاست. یاد گرفته ام که از هیچ لبخندی خیال
لارستانیم
2016-11-15T17:59:39.559Z
@pleasebeyourself دوست داشتن به سرم نزند ... یاد گرفته ام که بشنوم: تا فردا ... و به روی خودم نیاورم که فرداها هیچ وقت نمی آیند

Download The Free App

Download PicsArt app for free

Share