13
Sign In to save it to your Collection
2
Views
177

abbyrobertsedit Image by 🦋💖𝐬𝐚𝗺𝐚𝐧𝐭𝐡𝐚💖🦋

2020-11-18T15:13:14.485Z
“ⒶⓃⒹ ⒾⓉ ⓌⒶⓈ
ⓃⓄⓉ ⓎⓄⓊⓇ ⒻⒶⓊⓁⓉ
ⒷⓊⓉ Ⓜ︎ⒾⓃⒺ ⒶⓃⒹ ⒾⓉ ⓌⒶⓈ
ⓎⓄⓊⓇ ⒽⒺⒶⓇⓉ
ⓄⓃ ⓉⒽⒺ ⓁⒾⓃⒺ Ⓘ ⓇⒺⒶⓁⓁⓎ
ⒻⓊⒸⓀⒺⒹ ⒾⓉ ⓊⓅ ⓉⒽⒾⓈ ⓉⒾⓂ︎Ⓔ“

ᥴꫀꪶꫀ᥇𝘳ꫀ𝓽𝓲ꪗ ) a͟b͟b͟ ͟y r͟o͟b͟e͟r͟t͟s͟
ᦔꪖ𝓽ꫀ) w͟e͟d͟n͟e͟s͟d͟a͟ ͟y n͟o͟v͟e͟m͟b͟e͟r͟ 1͟8͟ 2͟0͟2͟0͟
𝓽𝓲ꪑꫀ 𝓽ꪖ𝘬ꫀꪀ)2͟ h͟o͟u͟r͟s͟
ᥴꪮꪶꪮ𝘳𝘴) ͟pi͟n͟k͟
𝓽ꪗρꫀ ꪮᠻ ꫀᦔ𝓲𝓽 ) c͟o͟n͟ ͟pl͟e͟x͟ w͟/͟  ͟pi͟c͟t͟u͟r͟e͟
ꪖρρ𝘴 ꪊ𝘴ꫀᦔ)  ͟pi͟c͟s͟a͟r͟t͟ &͟ f͟i͟l͟t͟r͟o͟
ꪑꪊ𝘴𝓲ᥴ 𝘳ꫀᥴᥴꪮꪑꫀꪀᦔꪖ𝓽𝓲ꪮꪀ)  ͟yo͟  ͟pe͟r͟r͟o͟ s͟o͟l͟a͟ b͟ ͟y b͟a͟d͟ b͟u͟n͟n͟ ͟y
ꪑꪮꪜ𝓲ꫀ 𝘳ꫀᥴꪮꪑꫀꪀᦔꪖ𝓽𝓲ꪮꪀ) i͟f͟  ͟yo͟u͟ l͟i͟k͟e͟ s͟c͟a͟r͟ ͟y m͟o͟v͟i͟e͟s͟/͟ t͟h͟e͟ r͟i͟n͟ ͟g,͟ c͟a͟r͟ ͟go͟ &͟ c͟h͟u͟c͟k͟ ͟y
𝘳ꪖ𝓽𝓲ꪀᧁ)@͟@͟@͟@͟@͟@͟@͟@͟@͟ 9͟ o͟u͟t͟ o͟f͟ 1͟0͟
ꫀᦔ𝓲𝓽ꪮ𝘳𝘴 ꪀꪮ𝓽ꫀ) c͟o͟m͟m͟e͟n͟t͟  ͟ye͟s͟ i͟f͟  ͟yo͟u͟ w͟a͟n͟t͟ m͟e͟ t͟o͟ m͟a͟k͟e͟ m͟o͟r͟e͟ e͟d͟i͟t͟s͟ i͟n͟ t͟ ͟h͟i͟s͟ s͟ ͟t͟ ͟yl͟e͟


𝓽ꪖᧁꪶ𝓲𝘴𝓽). @anaissunflowerlove @brookey-12 @blacklivesmatter_art @charlies_monster @charlidunkinlove6 @kylcam900 @thatsademogirl @rxin_clquds @yktv_angelina1 @virtualstylist2000s @-_-memes-_- @morenomarieth63 @lalila06


ꫝꪖ𝘴ꫝ𝓽ꪖᧁ𝘴) #abbyrobertsedit #makeupartist #awluvly #makethisblowup #makethisfamouspls #helpmeoutwiththis