97
Sign In to save it to your Collection
20
Views
1,010

mha bnha denki denkimha Image by || Soleil ||

2020-12-10T23:06:16.784Z
Öþêñ...

§µ¢¢ê§§£µlɏ ðþêñêÐ! Wêl¢ðmê †ð †ðÐåɏ'§ êÐï†!

Glêr- ✔
Mêmê-
Çðmþlêx-
Çðllåß- ✔

Äñïmê: ⚡Mɏ hêrð å¢åÐêmïå ⚡
Çhår墆êr: ⚡Ðêñkï Kåmïñårï ⚡
Mµ§ï¢/Mðvïê: ñð†hïñg rñ
MððÐ: §†ïll hµñgrɏɏɏɏɏ

»»———>§ðmê †hïñg§ åß𵆠mê!<————««

ñåmê: Soleil HêrñåñÐêz

ñï¢kñåmê§: Sol, Soly, Soil Samuel, Soy Sauce, Hawks simp (go ask my friends idk y they name me these things)

(Whå† ɏ'åll ¢åll mê)
❖☆★ | ★☆❖
❖☆★ | ★☆❖
V

@adridiaa34 calls me "Butter"
@galaxyar calls me "Chibi-chan" (@//@)
@kyojiin calls me "Neji"
@pork_buns calls me "Sun"
@xx_christmas_xd calls me "bff"
@aesthetic_anime08 calls me "Cute chibi girl"
@xx_waifu_xx calls me "The person that every UA boy gets nervous around"
@nessaduh calls me "Miss girl"
@axtxmn_breeze calls me "Sunscreen"
@mrtacopants calls me "Neijre-kun"
@animegirl_pwq_2 calls me "Nugget"

(Ɏ'åll ¢åñ ¢åll mê whå†êvêr ɏðµ wåñ† jµ§† ñð†hïñg mêåñ)

GråÐê: 7th

Ägê: 12

Hðßßïê§: Drawing, making edits, playing saxophone

Äþþ§ Ì µ§ê: §ñÖW, Mê, þÄr†

»»———>Ö†hêr<————««

Wêå†hêr:⛅

†êmþêr况rê: 64°F

Ðåɏ ðr ñïgh†?: 🌙

†ïmê: 6:02

ǵrrêñ†lɏ lð¢å†ïðñ: Måh ßêÐ -3-

ßrêåk£ê姆: ¢ð££êê

Lµñ¢h: ¢hï¢kêñ §åñÐwï¢h

Ðïññêr: ñð†hïñg ɏê†

»»———>Çrêå†ðr ñð†ê<————««
Ɏê† åñð†hêr ¢ðllåß wï†h @yuxi_sxn @hellomychild @-_sun-eater_- and @xxsour_moonxx åñÐ mê!


🌟¡†hê ßïg †hrêê!🌟
⭐ @-_lemillion_- (he left..)
💜 @-_sun-eater_- 🔷 @-_neijre_- [Gð £ðllðw †hêm]

🌟 ¡Çðllåß ßµÐÐïê§! 🌟
⭐ @yuxi_sxn 💜 @hellomychild
🔷xxsour_moonxx
⭐ @-_sun-eater_- [Gð £ðllðw †hêm å§ wêll!]

🖤~†åggïê§~🖤
⭐ @swimcapssucks 💜 @-_official_miruko_- 🔷 @xoskinnishaxo ⭐ @zero_expectations 💜 @shoto_toast_todoroki 🔷 @aesthetic_stuff013 ⭐ @opzion 💜 @-_official_mina_- 🔷 @mangaotaku11 ⭐ @anime_kenyonna 💜 @aesthetic_anime08 🔷 @caityyyk ⭐ @nagito-creamfp 💜 @pork_buns 🔷 @sophiaoxnford70 ⭐ @lengg_cheng 💜 @alluka_supremacy_inc 🔷 @hai1kyu ⭐ @-_tsubackup_- 💜 @-_sun-eater_- 🔷 @-_tomishaky_- ⭐ @ryok0_ 💜 @phrogg 🔷 @softmiaa_ ⭐ @chickenspatula 💜 @laylaleadingfox3 🔷 @_erasermic_ ⭐ @malypi 💜 @animedoes_edits 🔷 @anime2u_ ⭐ @darling_katsuki 💜 @anime_pics0506 🔷 @sugawarasempai ⭐ @another_e-e-e 💜 @axtxmn_breeze 🔷 @anime-bountqx ⭐ @insideseptiplier 💜 @sienna_creativegirl 🔷 @deku_midoriyauwu ⭐ @m_u_r_g_i 💜 @anime_boys_edits_ 🔷 @uurokii ⭐ @txria 💜 @-_lemillion_- 🔷 @an1me_girl ⭐ @strawberry-girlz 💜 @dekus_waifu_ 🔷 @gr0undzer0_ ⭐ @gayfishsticks_ 💜 @arikashika25 🔷 @mattiasasmaki ⭐ @dumbbitchidk 💜 @-_senpai_takumi_- 🔷 @soleilhernandez4 ⭐ @callmeaizawa 💜 @dumb_goober 🔷 @briana_hello34 ⭐ @-_shoto_todoroki_- 💜 @boomboomboi420 🔷 @boredwebb_25 ⭐ @human_weeb 💜 @uthinkiknow 🔷 @theonly_mara ⭐ @tamajiki_suneater 💜 @spookyflxffy_ 🔷 @shins0u ⭐ @nessaduh 💜 @rbq28 🔷 @official_mina_ashido ⭐ @fluffxpeachx 💜 @_strawberry-san_ 🔷 @offical_kyokajiro ⭐ @koemi_bokuto 💜 @addyisarat 🔷 @gryffinclawqueem12 ⭐ @ii_kuroo_official_ii 💜 @galaxyar 🔷 @justnotdom ⭐ @-tuyo 💜 @e-majdoline 🔷 @tripb22 ⭐ @himiko_togauwu 💜 @fer_chan_07 🔷 @alisterrose ⭐ @animegirl_pwq_2 💜 @strawberry_kami 🔷 @alien_tea_ ⭐ @thepineapplegod 💜 @baka_kageyama_baka0 🔷 @_monster_muffin_
⭐ @aimi_the_rat
💜 @josie-chan
🔷 @sailorcookiez
⭐ @romessaghaffar
💜 @xx_waifu_xx
🔷 @-offical-eri-aizawa-
⭐ @offical_eri
💜 @-_devilish_pugzz_- 🔷 @txdx ⭐ @y4shr00 💜 @kyojiin 🔷 @__0w0 ⭐ @xx_christmas_xd 💜 @nana_sy13 🔷shinobu.butterfly
⭐ @sangwoo259 💜 @-dequ 🔷 @animemipassion ⭐ @official_eri 💜 @soniasquadra09 🔷 @kimsarah861 ⭐ @_ferret_lover_ 💜 @offxial_oikawa 🔷 @shoto_shoto ⭐ @hasanaminiko 💜 @nxtep_rints 🔷 @hellomychild ⭐ @-official_deku-

💜Gð £ðllðw †hê§ê åmåzïñg þêðþlê £ðr grêå† êÐ!💜

Çðmmêñ†[💧] ï£ ɏðµ wåñ† mê †ð §†ðþ åññðɏïñg ɏðµ

Çðmmêñ† [⭐] ï£ ɏðµ wåñ† †ð ßê åÐÐêÐ †ð †åg l阮

Çðmmêñ†[❤] ï£ ɏðµ ¢håñgêÐ ɏðµr µ§êr åñÐ †êll mê †hê ðlÐ ðñê

🌙⭐💫❗†åkïñg rêqµê§†§❗💫⭐🌙

🌙⭐💫ÄñÐ å§ ålwåɏ§, håvê åñ åmåzïñg Ðåɏ!💫⭐🌙 #myheroacademia #mha #bnha #denki #denkikamimari #denkimha #kaminari #anime #animeboy #animeedit #animeicon #animeaesthetic #collab #sparkles #aesthetic