147
Sign In to save it to your Collection
3
Views
5,727

pentagonkpop pentagonhongseok Image by 天使 ; kuanlin

2019-05-17T19:19:53.635Z
—pentagon theme.✧

ᵀᵉᵐᵃ ᴰᵉᵈᶤᶜᵃᵈᵒ ᵃ ᵘʷᵘ; @epiphanygirl_uwu

ᵞᵃ ˡᵒ ʰᵃᵇᶤ́ᵃˢ ᵛᶤˢᵗᵒ ʸ ˢᵉ ᵠᵘᵉ ᵉˢᵗᵃ ᶠᵉᶤᵗᵒ ᵖᵉʳᵒ ᶜᵒᶰ ᵃᵐᵒʳˑ ♡

²/³ˑ✧
ᴹᵉ ᵈᶤᵉʳᵒᶰ ᵍᵃᶰᵃˢ ᵈᵉᵈᶤᶜᵃʳ ᵗᵉᵐᵃˢ ᵖᵉʳᵒ ᵉᵈᶤᵗᵒ ᶠᵉᵒ ᵃʰᶰ̃ˑ
#pentagon #pentagonkpop #pentagonhongseok #pentagonedit #hongseok #hongseokpentagon