57
Sign In to save it to your Collection
3
Views
26.2k

rồi chúng ta cũng phải nói Image by 𝐍𝐈 𝐇𝐔𝐘𝐍𝐇

2016-03-30T16:08:21.186Z
rồi chúng ta cũng phải nói lời từ biệt khi duyên đã hết...
🌫